ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 22771 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการพัฒนามาตฐานการบริการประชาชนตามแนวทางศูนยบ์ราชการสะดวก (GECC)

ดาวน์โหลด :

ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 22771 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการพัฒนามาตฐานการบริการประชาชนตามแนวทางศูนยบ์ราชการสะดวก (GECC)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.