ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1468 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในสถานการณ์ที่เนื้อสุกรและโภคภัณฑ์บางชนิดมีราคาสูงขึ้นผิดปกติ

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1468 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497 ในสถานการณ์ที่เนื้อสุกรและโภคภัณฑ์บางชนิดมีราคาสูงขึ้นผิดปกติ

Copyright © 2019. All rights reserved.