ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1913 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร พาณิชย์จังหวัดสกลนคร ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2477 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)

ดาวโหลด : การเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2477 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.