ที่ สน 0018.1/ว 5361 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นปัจจุบัน

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 5361 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้เป็นปัจจุบัน

Copyright © 2019. All rights reserved.