ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14332 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่าง ข้อกำหนดจริยธรรมกรมการปกครอง

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14332 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขยายระยะเวลารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่าง ข้อกำหนดจริยธรรมกรมการปกครอง

Copyright © 2019. All rights reserved.