ที่ สน 0018.1/ว 16615 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกหอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 16615 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกหอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

Copyright © 2019. All rights reserved.