ที่ สน 0018.1/ว 556 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022)

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 556 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ “อำเภอดำรงธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022)

Copyright © 2019. All rights reserved.