ที่ สน 0018.3/ว17101 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลใสถานพยาบาลของทางราชการ

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.3/ว17101 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลใสถานพยาบาลของทางราชการ 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.