ที่ สน 0018.1/ว 572 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อเป็นเกณฑ์ประมาณการในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 572 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง เพื่อเป็นเกณฑ์ประมาณการในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.