ที่ สน 0018.1/ว 18139 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 18139 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นหลักการสำคัญประกอบการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493

Copyright © 2019. All rights reserved.