ที่ สน 0018.3/18175 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินของกรมการปกครองตามแนวทางการจัดทำรายงานการเงินสำหรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.3/18175 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินของกรมการปกครองตามแนวทางการจัดทำรายงานการเงินสำหรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อย

Copyright © 2019. All rights reserved.