ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 18338 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวโหลด :ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 18338 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Copyright © 2019. All rights reserved.