ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19571 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19571 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.