ที่ สน 0018.1/ว 20155 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 20156 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการสอบสวนความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

Copyright © 2019. All rights reserved.