ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว20423 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว20423 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.