ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20787 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20787 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน ธันวาคม 2565

Copyright © 2019. All rights reserved.