ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20753 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Govemment Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20753 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (Govemment Easy Contact Center : GECC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.