ที่ สน 0018.3/ว22214 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชั่น สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite)

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.3/ว22214 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชั่น สำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite)

Copyright © 2019. All rights reserved.