ด่วนที่ สุด ที่ สน 0018.1/ว 1711 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของราชการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ด่วนที่ สุด ที่ สน 0018.1/ว 1711 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของราชการเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.