ที่ สน 0018.4/ว31 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว31 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี

Copyright © 2019. All rights reserved.