ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3347 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ(AMPHOE ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3347 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอำเภอ(AMPHOE ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.