ที่ สน 0018.1/ว3415 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว3415 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.