ที่ สน 0018.1/ว 3481 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 3481 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

Copyright © 2019. All rights reserved.