ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3654 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3654 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.