ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4757 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 390/2566 เรื่อง การกำหนดหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ และพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสังกัดกรมการปกครอง ในการสอบสวนความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาณและทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4757 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งคำสั่งกรมการปกครอง ที่ 390/2566 เรื่อง การกำหนดหัวหน้าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ และพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองสังกัดกรมการปกครอง ในการสอบสวนความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาณและทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

Copyright © 2019. All rights reserved.