ที่ สน 0018.1/ว 4771 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 4771 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.