ที่ สน 0018.1/140 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครอง ในกรมการปกครอง

ที่ สน 0018.1/140 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครอง ในกรมการปกครอง

 

Copyright © 2019. All rights reserved.