ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 5182 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 5182 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.