ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5221 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดสกลนคร

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5221 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดสกลนคร

Copyright © 2019. All rights reserved.