ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5297 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5297 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”

Copyright © 2019. All rights reserved.