ที่ สน 0018.1/ว 5615 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 5615 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำชับให้ใช้มาตรการทางการบริหารแก่ข้าราชการที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

Copyright © 2019. All rights reserved.