ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/6939 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตาม และขยายผลตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2566 (ในรูปแบบออนไลน์)

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/6939 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตาม และขยายผลตามโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2566 (ในรูปแบบออนไลน์)

Copyright © 2019. All rights reserved.