ที่ สน 0018.4/ว6956 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ , ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว6956 ลงวันที่ 19 เมษายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ , ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.