วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

Copyright © 2019. All rights reserved.