ที่ สน 0018.4/ว9265 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการบริหารจัดการแบบบรูณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งวดที่ 2

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว9265 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการบริหารจัดการแบบบรูณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งวดที่ 2

Copyright © 2019. All rights reserved.