ที่ สน 0018.1/ว 231 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ที่ สน 0018.1/ว 231 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.