ที่ สน 0018.1/ว 302 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ที่ สน 0018.1/ว 302 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

 

Copyright © 2019. All rights reserved.