ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว 20979 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับรอบประมวลผลข้อมูลและวิธีการรายงานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติเพื่อการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลดด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว 20979 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับรอบประมวลผลข้อมูลและวิธีการรายงานข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติเพื่อการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง

Copyright © 2019. All rights reserved.