ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3147 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด

ดาวน์โหลดด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3147 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง กำหนดการออกตรวจประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2567 ระดับจังหวัด

Copyright © 2019. All rights reserved.