ที่ สน 0018.4/ 3472 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศกองอาสารักษาดินแดน เป็นว่าที่นายกองเอก

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.4/ 3472 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศกองอาสารักษาดินแดน เป็นว่าที่นายกองเอก

Copyright © 2019. All rights reserved.