ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3695 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอภูพาน) เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ประจำปี 2567

ดาวน์โหลดด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3692 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอภูพาน) เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (ตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) ประจำปี 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.