ที่ สน 0018.4/ว 4060 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลตามโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.4/ว 4060 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลตามโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Copyright © 2019. All rights reserved.