ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว 51 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 51 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 เรียน ผู้บังคบกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.