ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 4954 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 4954 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

Copyright © 2019. All rights reserved.