ที่ สน 0018.1/ว 5198 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ที่ สน 0018.1/ว 5198 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

Copyright © 2019. All rights reserved.