ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 132 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เรียน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ทุกอำเภอ เรื่อง งานรดน้ำขอพรปลัดจังหวัดสกลนครและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 132 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เรียน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ทุกอำเภอ เรื่อง งานรดน้ำขอพรปลัดจังหวัดสกลนครและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

 

Copyright © 2019. All rights reserved.