ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 63 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 63 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.