หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8506 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8506 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.