หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว 8587 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567

หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว 8587 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.