ด่วนที่สุด ที่ 0018.4/ว 8711 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ 0018.4/ว 8711 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Copyright © 2019. All rights reserved.